Még több scipy ...

Az alábbi notebookban megismerkedünk két témával, melyek annak ellenére, hogy magukban is fontos jelentőséggel bírnak, kulcsfontosságú szerepet töltenek be más problémák numerikus megoldásában. A numerikus integrálás témakörében megvizsgálunk néhány egyszerű integrált a scipy csomag quad függvényével. A második kérdéskör - a differenciálegyenletek megoldása - számos fizikai probléma megoldásában nyújthat segítséget. Gondoljunk csak arra, hogy a klasszikus mechanika Newton törvényei, az elektrodinamika Maxwell-egyenletei, a kvantummechanika Schrödinger-egyenlete, illetve az általános relativitáselmélet Einsteni-egyenletei mind-mind differenciálegyenletek!

Numerikus integrálás

Sok gyakorlati alkalmazásban előkerül egy függvény integráljának, azaz a függvény görbéje alatti területnek a meghatározása. Sok analitikus függvény integrálját zárt alakban meg lehet határozni. A gyakorlatban viszont sokszor nem ismert a függvény analitikus alakja. Gondoljunk itt például egy zajos mérésre. Ilyen esetben a függvény integrálját a rendelkezésre álló mérési pontok $x_0,x_1,x_2,…x_j,…$ és mért értékek $f_0,f_1,f_2,…f_j,…$ alapján kell valahogy meghatároznunk. Ekkor az integrál értékét rendszerint egy véges összegzéssel határozhatjuk meg, ahol az összeadandó értékek a mérési pontok és a mért mennyiségek valamilyen függvényei. Az alábbiakban a scipy csomag quad függvényével fogunk megismerkedni, amely függvények numerikus integrálására alkalmas.

1D integrál

In [1]:
# a szokásos rutinok betöltése
%pylab inline
from scipy.integrate import * # az integráló rutinok betöltése
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

Vizsgáljuk meg az alábbi egyszerű integrált! $$ \int_{-1}^1 (x^2+3x +2)\mathrm{d}x .$$ Ennek az értéke némi algebrával $14/3\approx 4.66666$. Vajon ugyanezt kapjuk-e a quad fügvénnyel?

Először definiáljuk az integrálandó függvényt!

In [2]:
def f(x):
  return (x**2+3*x+2)

Most már meghívhatjuk a quad-ot. Az első változó az integrálandó függvény, a második és a harmadik pedig az integrálási határok. A kimenet két szám. Az első az integrál becsült értéke, a második az algoritmus becsült hibája.

In [3]:
quad(f,-1,1)
Out[3]:
(4.666666666666666, 5.1810407815840634e-14)

Amint az eredmény is mutatja, ez az analitikus számítás és a numerikus integrál megegyeznek.

Előfordulhat, hogy az integrálási határok végtelenek. Például vizsgáljuk meg a Gauss-görbe alatti területet: $$ \int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x =\sqrt{\pi}$$

In [4]:
# az integrandus definiálása
def gauss(x):
  return exp(-x**2)

A quad függvénynek a végtelen integrálási határokat az inf jelöléssel adhatjuk meg.

In [5]:
quad(gauss,-inf,inf)
Out[5]:
(1.7724538509055159, 1.4202636780944923e-08)
In [6]:
sqrt(pi)
Out[6]:
1.7724538509055159

A fent vizsgált két példával különösebb gond nélkül meg tudott birkózni a quad. Előfordul azonban, hogy az integrálás problémákba ütközik. Erre egy jó példa ha az integrandus szingulárissá válik a integrálási tartomány egy pontjában. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az integrál nem létezik! Az ilyen pontokra külön felhívhatjuk a quad függvény figyelmét a points kulcsszó segítségével.

Vizsgáljuk meg a $$h(x)=\sqrt[3]{\frac{1}{(x-1)^2}}$$ függvényt, mely $x=1$ esetén divergál:

In [7]:
def h(x):
  return ((x-1.0)**(-2))**(1.0/3.0)
In [8]:
quad(h,0,2)
---------------------------------------------------------------------------
ZeroDivisionError             Traceback (most recent call last)
<ipython-input-8-5e2f2a226d67> in <module>()
----> 1 quad(h,0,2)

/opt/conda/lib/python3.5/site-packages/scipy/integrate/quadpack.py in quad(func, a, b, args, full_output, epsabs, epsrel, limit, points, weight, wvar, wopts, maxp1, limlst)
  314   if (weight is None):
  315     retval = _quad(func, a, b, args, full_output, epsabs, epsrel, limit,
--> 316            points)
  317   else:
  318     retval = _quad_weight(func, a, b, args, full_output, epsabs, epsrel,

/opt/conda/lib/python3.5/site-packages/scipy/integrate/quadpack.py in _quad(func, a, b, args, full_output, epsabs, epsrel, limit, points)
  379   if points is None:
  380     if infbounds == 0:
--> 381       return _quadpack._qagse(func,a,b,args,full_output,epsabs,epsrel,limit)
  382     else:
  383       return _quadpack._qagie(func,bound,infbounds,args,full_output,epsabs,epsrel,limit)

<ipython-input-7-6f67c98dcaf3> in h(x)
   1 def h(x):
----> 2   return ((x-1.0)**(-2))**(1.0/3.0)

ZeroDivisionError: 0.0 cannot be raised to a negative power

A quad bizony nehézségekbe ütközik, ha a 0 reciprokát kell vennie. Specifikáljuk most az $x=1$-et, mint problémás pontot:

In [9]:
quad(h,0,2,points=[1.0])
Out[9]:
(6.000000000001056, 4.723332835965266e-12)

Így az integrál már szépen elvégezhető.

2D integrál

A quad függvény kétdimenziós változata a dblquad. Nézzünk két egyszerű példát kétdimenziós integrálra is!

Integráljuk a $$ \cos(x) e^{-(x^2+y^2)} $$ függvényt az alábbi két integrálási tartományon:

 • egy origó központú egységnyi hosszú négyzeten
 • az origó központú egységkörlapon!
In [10]:
# Az integrandus definiálása
def func(y,x):
  return cos(x)*exp(-x**2-y**2)

A dblquad alapvetően quad függvényeket hív meg egymás után, és ezek eredményeit integrálja ismételten a quad függvény segítségével. Először az integrandus első argumentuma szerint integrálva meghatároz egy egyváltozós numerikus függvényt, majd ezt újra integrálja.

A dblquad első paramétere megint az integrálandó függvény. A második és harmadik bemenő paraméter az integrandus függvény második paraméterének határait adja meg. A negyedik és ötödik bemenő paraméter az második integrálási változó függvényeként kifejezve az első integrálási változó határai. Sokszor ezen határokat megadó függvényeket célszerű a függvénydeklarációknál megismert lambda-formákkal megadni. A legegyszerűbb esetben ezek valamilyen konstansfüggvények. Az első integrálási tartomány, azaz egy origó központú egységnégyzet tehát így számítható:

In [11]:
dblquad(func, -1/2, 1/2, lambda x:-1/2, lambda x:1/2)
Out[11]:
(0.818363655522881, 9.085661728779126e-15)

A második integrálási tartományban az $x$ változó függvényében kell paraméterezni az $y$ változó szélsőértékeit. Az integrálási tartomány az egység sugarú körlap, fennáll tehát, hogy $$x^2+y^2=1,$$ az alsó határt így a $y(x)=-\sqrt{1-x^2}$, a felső határt pedig a $y(x)=\sqrt{1-x^2}$ adja:

In [12]:
dblquad(func,-1,1,lambda x:-sqrt(1-x**2),lambda x:sqrt(1-x**2))
Out[12]:
(1.7860608962993314, 4.248415175212017e-09)

A három- és többváltozós integrálok kiszámítására is vannak algoritmusok, melyek szintén alapvetően a quad függvényt használják. Ezekről bővebben itt remek dokumentáció található.

Differenciálegyenletek

Amint azt a bevezetőben is említettük, a fizikai törvények jelentős része a differenciálegyenletek nyelvén van megfogalmazva. Az alábbiakban megismerkedünk az odeint rutinnal, amely differenciálegyenletek numerikus megoldását tesz lehetővé.

In [13]:
from scipy.integrate import * # ez kell a diffegyenletekhez is!!

Egy egyenletet differenciálegyenletnek hívunk, ha a meghatározandó függvény deriváltjai szerepelnek benne. Egy egyszerű differenciálegyenletre jutunk például, ha megvizsgáljuk egy kondenzátor töltésének időbeli válltozását!

A kondenzátoron felhalmozott $Q$ töltés meghatározására induljunk ki a Kirchhoff-féle huroktörvényből, amit a fenti ábrán látható áramkörre írtunk fel $$ \varepsilon= \underbrace{I R}_{U_R}+ \underbrace{\frac{Q}{C}}_{U_C} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}R+\frac{Q}{C}$$

A megoldandó differenciálegyenlet tehát:

$$ \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}= \frac{\varepsilon}{R}-\frac{Q}{RC} $$

Tegyük fel, hogy a kezdetben üres volt a kondenzátor, tehát $Q(0)=0$, és számoljunk az $\varepsilon=1\mathrm{V}$, $R=1\mathrm{M}\Omega$ és $C=100nF$ paraméterekkel!

In [14]:
# Paraméterek definiálása
epsilon=1
R=1.0e6
C=1.0e-7

Az odeint függvény hívásához szükség van a paramétereken kívül a növekményfüggvényre (azaz a fenti egyenlet jobb oldalára), definiáljuk most ezt:

In [15]:
def RCkor(q,t):  
  return epsilon/R-q/(R*C)

Most már készen vagyunk arra, hogy meghívjuk a differenciálegyenlet-megoldó függvényt! Az odeint alapvetően három bemenő paramétert vár. Az első a fent definiált növekményfüggvény, a második a meghatározandó függvény kezdeti értéke, a harmadik pedig azon időpontok halmaza, ahol kíváncsiak vagyunk a megoldásra. A függvény visszatérési értéke maga a keresett adatsor.

In [16]:
t=linspace(0,1,1000) # ezek az érdekes idő pillanatok
q0=0 # A töltés kezdeti értéke
q=odeint(RCkor,q0,t) # itt oldjuk meg a diffegyenletet

Most már csak ábrázolni kell!

In [17]:
plot(t,q/C,lw=3)
xlabel(r'$t$[s]',fontsize=20)
ylabel(r'$Q/C$[V]',fontsize=20)
grid()

Vizsgáljunk meg egy másik példát! Legyen ez egy rugóval rögzített test, mely egy vonal mentén súrlódás nélkül tud mozogni.

Ennek a mozgásnak az egyenlete Newton szerint,

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}(t)=-kx(t)$$

Írjuk át ezt az időben másodrendű differenciálegyenletet két időben elsőrendű differenciálegyenletre!

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(t)=v(t)$$

$$m \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}(t)=-k x(t)$$

Általában minden magasabb rendű differenciálegyenlet rendje hasonló módon csökkenthető. Azaz a legáltalánosabb esetben is új ismeretlen függvények bevezetésével elsőrendű differenciálegyenlet-rendszer megoldására tudjuk redukálni a problémánkat!

Vizsgáljuk meg azt az esetet ha $m=k=1$ ! Most a növekményfüggvényünk egy kételemű vektort kell, hogy kezeljen!

In [18]:
def f(u, t):
  x=u[0] # az u első komponense a kitérés
  v=u[1] # az u második komponense a sebesség
    
  return [v,-x] # ez maga a növekmény kiértékelése 

Oldjuk meg az egyenleteket úgy, hogy kezdetben a kitérés 1, és a kezdősebesség pedig nulla!

In [19]:
t=linspace(0,20,1000); # az idő intervallum
u0 = [1,0] # kezdeti érték x-re és v-re
u=odeint(f,u0,t) # itt történik a diffegyenlet megoldása
In [20]:
plot(t,u[:,0],label=r'$x(t)$ pozicio')
plot(t,u[:,1],label=r'$v(t)$ sebesseg')
legend(fontsize=20)
xlabel(r'$t$[s]',fontsize=20)
grid()